خروس بازی پان ترکیستی

اختصاصی آناخبر: حسن کریم زاده از نویسنده های فعال در جریان قومی که مدتی پیش ایران را ترک و در ترکیه موقتا اتراق کرده است احمد اوبالی را به خروس بی محل تشبیه کرده است.

وی که قبلا به صورت حق التحریری همکاری هایی با تلویزیون گوناذ داشته اشت احمد اوبالی را از نزدیک می شناسد و با خلق و خوی وی آشناست و پس از خیانت های مختلف ! احمد و فامیل هایش از او فاصله گرفته و با احتیاط نقدش می کند.
کریم زاده، زاده دشت مغان در استان اردبیل است و شناخت خوبی به خویشاوندان احمد دارد و در تحلیل های خود کمتر دچار خطا می شود اما گه گاهی خود را از بیم نیش این مار زنگی پنهان می کند.
وی اخیرا در یک گروه تلگرامی قومی مدعی شده بود که احمد اوبالی همچون خروس بی محل می خواند (خروس کیمی وقت سیز بانییر) و فعالان قومی داخل و خارج را از طریق تلویزیون گوناذ آماج حملات لسانی خود قرار می دهد و در نهایت پیشنهاد کرده که باید خروس اوبالی را گریس کاری ! کرد.
فعالان قومی نیز در واکنش به تخریبات اوبالی تلویزیون او را خروز تی وی (تلویزیون خروس) نامیدند و عکس بالا را دست به دست در شبکه های مجازی می چرخانند.