قلعه بابک،نماد دروغین پانترکیسم

آناخبر/کیامهر فیروزی: قلعه بابک معروف به قلعه جمهورواقع درمنطقه «کلیبر» سالیانی محل تجمّع گروه های ترک گرا و نماد دروغین پانترکیسم ،گروه های تجزیه طلبان و ضد ایرانی بدل شده است.

در تبلیغات این گروه،«بابک خرمدین»ترک آذربایجانی! و شخصیّتی غیر ایرانی معرفی میگردید که گویا برای استقلال آذربایجان مبارزه نموده است !!.امّاآیاچنین دعاوی با حقایق تاریخی سازگار است؟ و آیا بدرستی «بابک خرمّی» یک ترک آذربایجانی! بوده و برای استقلال و جدایی آذربایجان مبارزه کرده است؟!
بنابه گزارش مورخین و جغرافی نویسان قرون اولیّه اسلامی،ظهور بابک و آغاز جنگهای او باخلفای عبّاسی از ۲۰۳ هجری آغاز و حدود ۲۰ سال بطول انجامیده است.درزمان معتصم عبّاسی جنگهای خرمّیان وسپاهیان خلیفه به اوج خودرسیده وپس ازکشمکش ها و جنگ و گریزهای فراوان و کشته شدن بسیاری ازسران و فرماندهان عرب ،بالاخره کار بابک به کاستی گراییده و در نهایت با خُدعه و نیرنگ «افشین»که خود ایرانی بود و به آرمان بابک خیانت نمود،به اسارت درآمد.او به سامره مرکز خلافت عبّاسی منتقل گردید و برغم بخشش و پاداش معتصم،بابک ننگ و خواری را نپذیرفت و در مقابل معتصم به زانو ننشست.دستها و پاهایش را قطع کردند.سرش را به اقصی نقاط ایران فرستادند تا مایه عبرت دیگران شود.پیکربی سروپایش را در محلی در سامره که بعدها به«کبیسه بابک»موسوم گردید آویزان کردند.«بابک» را بدرستی میتوان ابرقهرمان ایران نامید.هم ا وبود که برعلیه استیلای عرب قیام کرد و جان خود را در راه آرمانش تقدیم نمود.
زبان محاوره ای بابک
متون تاریخی،یافته های باستانشناختی،نمونه های ادبیات و دلایل وشواهد و قرائن عدیده تاریخی حکایت از این دارد که زبان آذربایگان تا حدود ۳۰۰سال پیش،زبان آذری(گویشی نزدیک به پَهلوی)بوده است.نمونه های این زبان (آذری) هم اکنون نیزدر اقصی نقاط آذربایگان باقی مانده است.ازآن جمله اند:شاهرود،خلخال،هرزند مرند،عنبران نمین،تاکستان قزوین،حسنوی باکووبخش هایی ازهمدان واصفهان وزنگان.مورخین وجغرافی نویسان قرون اولیّه اسلامی اعم از:ابن حوقل،ابن ندیم،ابن واضح یعقوبی ومسعودی وتبری ودیگران زبان شمالغرب را«پهلویک»نوشته اندهمچنانکه زبان جنوب غرب را«پارسیک»نگاشته اند.همه مُهرهاونشانهای بدست آمده درآتشکده آذرگشسب(در نزدیکی ارومیّه)به خط وزبان پهلوی است.همچنین است کتیبه مشکین شهر،کتیبه های دربندقفقاز،سنگ نگاره سلماس وسایریافته های باستانشناختی.این درحالی است که هیچ اثرباستانشناختی به زبان های ترکی ـآلتایی درآذربایگان بدست نیامده است.تنهاازقرن پنجم وبواسطه یورش ترکان سلجوقی،زبان ترکی واردآذربایگان گردیده است.بدیهی است تغییرودگرگونی زبان دردرازمدّت میسّراست.نمونه های ادبیّات مانند:اشعارهمام تبریزی ودوبیتی های شیخ صفی اردبیلی مربوط به سده هفتم وهشتم هجری به زبان آذری(نزدیک به پهلوی)است. همچنین است سخنان شیخ در«صفوه الصفاه»متعلق به«ابن بزازاردبیلی»و«سلسله النسب صفویّه»،غزل هاودوبیتی های«مهان کشفی»وسایر،دوبیتی«یعقوب اردبیلی»درهفت اقلیم نیزدردست است.رساله«مولاناروحی انارجانی»مربوط به سده یازده هجری نشان میدهد که حدود ۳۰۰سال پیش،زبان محاوره ای مردم تبریز،زبان آذری بوده است.ازآن هنگام است که زبان ترکی به ضرب شمشیر گسترش میابد.مورخین نوشته اند که:سزای آنکه به ترکی سخن نمی گفته بریدن زبان با شمشیربوده است.صرف نظرازاینکه زبان کنونی آذربایگان نیزتلفیقی ازفارسی وترکی وواژگان مُفرّس عربی است وبازبانهای ترکی ــ آلتایی تفاوت های فاحش دارد.
مهمترین سندمکتوب درموردزبان محاوره ای بابک خرمّی، نامه اوبه«تئوفیل»امپراطورروم است.درآن نامه بابک ازاومیخواهد به سپاه خلیفه حمله کندوقلمرواوراتصرّف نماید.دربخشی ازنامه مینویسد:«پادشاه عرب هرچه لشکرداشت به جنگ من فرستاد تا درزی(خیاط) وخورشگر(آشپز) خویش،ودیگرهیچکس بااونمانده،اگررأی آمدن داری باسپاه خویش هرچه خواهی بتوانی و اگرخواهی جنبیدن اکنون بجنب…..»
«محمّد عوفی»در«جوامع الحکایات ولوامع والرّوایات»مینویسد،هنگامیکه یک دستش را قطع کردند گفت:«آسانیا»وصاحب«زینه المجالس»نیزنوشته که دراین هنگام بابک گفته است:«زِهی آسانی».یعنی تحمل این دردورنج برای من آسان است.بنابراین زبان بابک خرمّی یکی ازگویش های ایرانی بوده که درسراسرآذربایگان روان بوده است.
نقش بی بدیل ترکان در دستگیری و شکست بابک
معتصم عباسی که خود از مادری ترک زاده شده بود غلامان ترک را وارد سپاه خود کرد.به نقل از«خواجه نظام الملک» در سیاست نامه،معتصم همواره میگفت:«هیچ طایفه ای را برای خدمت به از ترک نیست».یاغیگری ترکان در بغداد مشکلاتی برای معتصم بوجود آورد و او را واداشت تا سامره را که بیشتر مقّر نظامی بود بنا نهد و ترکان(سپاهیان) را بدان منتقل کند.اولین فرماندهی که برای جنگ با بابک انتخاب شد«اسحق بن ابراهیم» معروف به اسحق ترک بود.نقش ترکان در نبرد با «بابک خرمّی» و سپس دستگیری او نقشی مؤثر و بی بدیل بود.بنابراین ترک معرفی کردن «بابک خرمّی» توهین آشکار به شعور مردم آذربایگان است.
اینچنین است که پان ترکیسم از بدو پیدایش،چه آن هنگام که با جعل و تحریف و تاریخ سازی برای کشور بی ریشه و نوبنیاد ترکیه هویّت ملّی و تاریخی تراشید! و چه آن هنگام که برای نیل به اهداف نژادپرستانه و تجزیه طلبانه،زمین و زمان را ترک معرفی کرد!.از تمدن سومر و ایلام و اشکانیان گرفته تا«ابن سینا» و «ابوریحان بیرونی» و«مولوی» و«نظامی» و اینک«بابک خرمّی».
حسن ختام این مرقوم دو بیت از سخن«نطامی گنجه ای»،سخنور توانای پارسی گوی در مجموعه لیلی و مجنون است که دراشاره به بی عهدی و بی وفایی«سلطان محمود غزنوی»ترک تبار،نسبت به«فردوسی»بزرگ میگوید:
«ترکی صفت وفای ما نیست تُرکانه سخن سزای ما نیست«
«آن کز نســب بلنــد زایــد او را ســخن بلنــد باید»
معرفی«بابک خرمّی» بعنوان ترک یا ترک زبان و بهره برداری نمادین از قلعه بابک در راستای عوام فریبی و نیل به اهداف تجزیه طلبانه،یک دروغ بزرگ پان ترکیستی است.چه آنکه در زمان بابک(سده سوّم هجری) زبان رایج در آذربایگان،نه زبان ترکی،بلکه زبان آذری بوده که خود گویشی از زبان ایرانی(فارسی) است و اتفاقاً ترکان بودند که در صف اوّل سپاهیان خلیفه عباسی به جنگ«بابک خرمّی» شتافتند و نقش مؤثری در شکست و دستگیری او ایفا کردند.