افزایش برنامه های فرهنگی سفارت رژیم کودک کش در جمهوری آذربایجان

آناخبر: اجرای برنامه های فرهنگی سفارت رژیم کودک کش در جمهوری آذربایجان افزایش یافته است.

 

اکران فیلم های تولیدی رژیم صهیونیستی در سینماهای باکو بیشتر شده و فیلم کمدی اسرائیلی A Matter Of Size به زبان عبری در سینما نظامی باکو به نمایش گذاشته شده است.

این فیلم برای یادبود هلاکت سربازان اسرائیلی با حضور کارکنان سفارت، نمایندگان جامعه یهودی و دانشجویان مرکز رژیم صهیونیستی در باکو برگزار شده بود.