مقام های باکو از افزایش دینداران جمهوری آذربایجان نگران هستند

آناخبر: معاون کمیته دولتی امور دینی جمهوری آذربایجان درباره افزایش دینداران در این کشور و تضعیف ملی گرایی ابراز نگرانی کرد.

 

به گزارش پایگاه اینترنتی «آذ ویزیون»، گوندوز اسماعیل اف، معاون کمیته دولتی امور تشکل های دینی جمهوری آذربایجان در نشست «جوانان و خانواده؛ سنت ها و دیدگاه مدرن» گفت: «امروز دو تاثیر بر جوانان و خانواده های کشورمان از دو جهت وارد می شود. تاثیر فرامدرنیسم از سوی غرب و تاثیر فرادینداری از شرق وارد می شود. متاسفانه، یکی از اهداف آن این تاثیرات جوانان ما، دومین هدف نیز خانواده های ما هستند.»
معاون کمیته دولتی امور گروه های دینی جمهوری آذربایجان افزود : «علیرغم اینکه ما دین مشترکی با شرق داریم، ولی، فرهنگ ما متفاوت است. یعنی ما دین مشترکی با اعراب، برادران ما در آناتولی، پاکستانی ها، فارس ها و ایرانیان داریم، ولی، فرهنگ ما متفاوت است. زیرا، سبک زندگی ما متفاوت است.»
گوندوز اسماعیل اف افزود : «پس از اینکه جمهوری آذربایجان مستقل شد، برادران عرب ما آمدند و اقداماتی در رابطه با دین انجام دادند. ولی، تحت پوشش دین، فرهنگ و سبک زندگی خودشان را نیز ارایه کردند. یعنی اگر من تحت تاثیر او دیندار شده ام، سبک زندگی ام هم مشابه اوست. بعدا برادر فارس من از ایران آمد و دین را تبلیغ کردند و تحت پوشش دین فرهنگ خود را نیز تبلیغ کردند. در نتیجه من دیندار شدم، اما تحت تاثیر سبک زندگی ایران قرار گرفتم. همچنین برادرانمان از آناتولی آمدند و دیندار شدیم، اما سبک زندگی مان تغییر کرد. بخشی از دینداران ما به سوی عربی شدن، بخشی به سوی فارسی سازی و بخشی به سوی ترک آناتولی رفتند.»
معاون کمیته دولتی امور دینی جمهوری آذربایجان افزود :« بعضا می گوییم که با افزایش تعداد دیندارانمان، تعداد آذربایجانی ها کاهش می یابد.»