رئیس جنبش اسلامی جمهوری آذربایجان تهدید به اعتصاب غذا کرد

آناخبر: حاج طالع باقرزاده رئیس جنبش اسلامی که با نزدیکان و اقوام خویش در زندان قوبوستان تماس تلفنی داشت، گفت: ممنوعیت حمام و هواخوری همچنان ادامه دارد و آزار و اذیت به آنجا رسیده که کم مانده موقع خواب هم دست و پایم را ببندند.

 

به گزارش راکورس تی وی باقرزاده افزود: به درخواستهای تجدید نظر در زندان بی توجهی می شود. در یکی از بازرسی هایی که از زندان به عمل آمد و طی آن عباس حسین اف را کتک زنان بردند به من گفتند که ما برای سرکشی از زندان آمده بودیم نه برای دیدار با تو .
باقرزاده تهدید کرد در صورت ادامه فشارها اعتصاب غذا خواهد نمود. او ادامه داد که مسئولین زندان مرا تهدید کردند که مانع ازبرقراری تماسهای تلفنی برای من خواهند شد. آنها زود زود با دوربین نزد من آمده و از من بازجویی می کنند. شبها بدون دلیل مرا از خواب بیدار می کنند و اگر اینگونه رفتارها تکرار شود اعتصاب غذا خواهم کرد.
این روحانی در حبس ادامه داد که دچار ناراحتی های روحی و روانی شدیدی شده و از ناحیه چشم و کمر نیز دچار بیماری و ناراحتی گردیده است.