دستگیری 30 نفر در نیروی هوایی ترکیه

آناخبر: طی عملیاتی که در بخش نیروی هوایی ترکیه انجام گرفت، 30 نفر از اعضای مظنون به ارتباط با جریان فتح الله گولن بازداشت شدند.

در این عملیات که علیه اعضای فتو انجام گرفته است، یک سرگرد، یک ستوان و 28 درجه دار بازداشت شدند.

از اعضای دستگیر شده، 19 نفر در حال خدمت بودند و بقیه نیز انفصال از خدمت شده بودند.

طی ماه‌های گذشته عملیات علیه اعضای جریان گولن در ترکیه افزایش چشمگیری داشته است.