اوبالی بی در تلویزیون شان بارها و بارها فعالان سیاسی آزربایجان را مورد اهانت قرار داده و با برچسب زنی به فعالین حرکت ملی آزربایجان،

آنها را نفوذی، خائن و ... خطاب نموده است.چشمی که فعالان حرکت ملی آزربایجان را زیر نظر دارد و راپرت آنها را به سازمانهای جاسوسی بین المللی مثل سیا و موساد گزارش می کند. گوناز تی وی نه تنها چشم بیدار حرکت ملی آزربایجان محسوب نمی شود بلکه بزرگترین خیانتها را در گذشته و حال به حرکت ملی و فعالان آن نموده است. بسیار متاسفیم که نمی توانیم به صراحت برخی از اسامی را در اینجا ذکر کنیم چرا که ما مثل احمد اوبالی دارای حامیان بین المللی و ثروت آن چنانی نیستیم. امروزه بسیاری از فعالان و مردم آزربایجان به خاطر رفتارهای غلط و خیانت بار احمد اوبالی و همکارانش از حرکت ملی رویگردان شده اند و این ریزش همچنان در تداوم است.