نعل وارونه دایه های مهربان تر از مادر/ روستائیان در مناطق آذری نشین درختان بلامصرف می فروشند و غارتی در کار نیست

آناخبر: تجزیه طلبان پان ترکیست سال ها به دنبال اغتشاش و ناآرامی در مناطق آذری نشین ایران هستند اما الان نعل وارونه زده و خود را مدافع جنگل و درخت های این منطقه نشان می دهند.

در حالی که این عناصر تلاش می کنند تیشه به ریشه ایران و آذری ها بزنند اکنون چه اتفاقی افتاده که این عناصر نگران درخت و جنگل شده اند؟

کانال 50 میلیون به سرکردگی گروهک گاموح و محمود علی چهرگانی مدتها به دنبال آشوب در میادین ورزشی و فوتبال هستند و جوانان ناآگاه را قربانی مطامع نامشروع سیاسی می کنند، عکس هایی از درخت های بریده در حال حمل را پیراهن عثمان کرده و می گویند درختان آذربایجان غارت می شود.

اگر الیار ماکویی زاده فراری زیر بلیط میت مقیم ترکیه و یکی از ادمین های کانال 50 میلیون، این اجازه را داشته باشد که به هم ولایتی های خود زنگ بزند و ماجرا را جویا شود متوجه می شود که مالکین باغ ها روستائیان ساکن و این درخت ها را که گاها بلامصرف است می فروشند. یعنی کار، کار هم ولایتی های همین پان ترکیست های تجزیه طلب است و چون امکان ندارد کسی به زور وارد ملک شخصی دیگری شود و با اره برقی درخت ها را بریده و سوار تریلی کند و به راحتی روستا را ترک و از پلیس راه رد کند.

این کار نیاز به طی مراحل قانونی دارد وکافی است یکی از عاملین قطع کننده درختان روستائیان یا راننده تریلی حمل کننده چوب شاکی خصوصی داشته باشد پلیس با دستور قضایی او را در هنگام عمل مجرمانه یا طی مسیر دستگیر خواهد کرد.

خبرهای کذب و زرد منتشر شده در گروه های خبری گروهک های تجزیه طلب پان ترکیست نشان از آن دارد که گردانندگان معمولا بیسواد و از علوم رسانه ای بی بهره هستند.

در سایه فعالیت قومگرایان آشوب طلب، سرمایه گذار حاضر به پذیرش ریسک سرمایه گذاری در مناطق پر سرو صدا نمی شود که نمونه بارز آن را می توان در کردستان دید.

بر همه آشکار شده که تجزیه طلبان پانترکیست ساخته و پرداخته بیگانگان هستند و بدون اراده آن ها نمی توانند گام بردارند و با شناختی که مردم از آن ها پیدا کرده اند، رویکرد عوام فریبانه ی بازوهای رسانه ای نظام سلطه تکراری و فاقد تاثیر گذاری شده است.