تظاهرات در آلمان برای آزادی زندانیان سیاسی در جمهوری آذربایجان

آناخبر: اعضای حزب مساوات جمهوری آذربایجان با تظاهرات در شهر نورنبرگ آلمان خواستار آزادی و شکنجه زندانیان سیاسی محبوس در سیاه چاله های الهام علی اف شدند.

تظاهرات کننده ها که تصاویری از زندانیان سیاسی را در دست داشتند بر ضرورت آزادی زندانیان سیاسی حزب مساوات و دیگر زندانیان و خاتمه شکنجه مخالفان و منتقدان دولت الهام علی اف تاکید کردند.