جمعیت ایران شمالی امروز 10 میلیون نفر شد

آناخبر: جمعیت ایران شمالی سرزمین جدا شده از مام میهن، با تولد یک نوزاد در یکی از روستاهای شهر آغدام امروز 10 میلیون نفر شد.

 

این کشور تازه استقلال یافته که جمهوری آذربایجان نامیده می شود، پس از جدا شدن از ایران روزگار سختی می گذراند و روی پیشرفت را ندیده است و مردم این کشور در آرزوی پیوستن به کشور و زادگاه اصلی خود یعنی ایران لجظه شماری میکنند.

ملی نشدن نفت، فقر، فساد ، فلاکت ، رشوه ، بحران های اجتماعی و اقتصادی ، شکنجه منتقدین، خفه کردن صدای مخالفان، بزرگترین زندان روزنامه نگاران، پلیس و دستگاه قضایی به شدت فاسد و فروپاشی کانون خانواده حاصل حکومت موروثی و دیکتاتوری علی اف بر سرزمین جدا شده از ایران است.

زمان قرارداد 100 ساله جدایی باکو از ایران به اتمام رسیده و این کشور باید به مام میهن بازگردد.